ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο 10/4/2017

Αριθ. Πρωτ.: 4876

 

Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Τμήματος Ιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

ΦΕΚ 598/7.3.2016τ.Β’

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ", το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Βιοπληροφορική.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο στη Βιοπληροφορικής.Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε να ασχοληθούν με την έρευνα και τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα.

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ είναι 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική.

Η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος είναι η Αγγλική.

Δεκτοί γίνονται: πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:

(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας, (β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, (γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων, καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς με το Πρόγραμμα αντικειμένου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

 

Δίδακτρα και Υποτροφίες

Το Πρόγραμμα δεν έχει δίδακτρα.

Οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Φορέων.

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το αντικείμενο του Προγράμματος
 • Η επίδοση στη διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών
 • Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
 • Αξιολόγηση συστατικών επιστολών
 • Η τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
 • Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη
 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου
 • Το βιογραφικό του υποψηφίου

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές επιστολές ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψηφίου.

Εάν κριθεί απαραίτητο, λόγω μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενδέχεται να προηγηθεί προεπιλογή των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.:
  http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/metaptyxiaka/metaptyxiaka-pms/pmsviopliroforiki-aitisi.doc
 2. Για πτυχιούχους:
  • 2.1 Αντίγραφο Πτυχίου (και πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του πτυχίου τους, για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού) και
  • 2.2 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
 3. Για τελειόφοιτους:
  • 3.1 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
 4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 5. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος(1 σελίδα) του υποψηφίου για το Πρόγραμμα (στην Αγγλική γλώσσα)
 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
 7. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

 

Παρατηρήσεις

Αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Τρίτη 8 Μαΐου 2017: MONO με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν θα πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ αρχείο μορφής Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ίας.

Η διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη, με e-mail στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη «Συστατική για υποψήφιο του ΠΜΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» μέχρι και τις 16/5/2017

 

Χρονοδιάγραμμα

 1. Τρίτη 8 Μαΐου 2017: Λήξη υποβολής αιτήσεων
 2. Τρίτη 23 Μαΐου 2017: Συνέντευξη Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.
 3. Σεπτέμβριος 2017: Εγγραφές
  Προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών εγγραφής:
  • Έντυπο εγγραφής
  • Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή Βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το πτυχίο τους και την ισοτιμία από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού
  • Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή αντίστοιχου, για τους αλλοδαπούς
   Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.
 4. Οκτώβριος 2017: Έναρξη μαθημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 281039 4526/4615/ 4868/, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Ο Διευθυντής
του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική»

 

Καθηγητής Ν. Ταβερναράκης

Ο Κοσμήτορας
της Σχολής Επιστημών Υγείας,

 

Καθηγητής Γ. Κοντάκης

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com