ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο 10/07/2018

Αριθ. Πρωτ.: 9553

 

Θέμα: Εισαγωγή πτυχιούχων στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Bιοπληροφορική» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το ΙΤΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Bιοπληροφορική» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1659Β’/11-5-2018 & ΦΕΚ Κανονισμού 2368Β’/21-6-2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Bιοπληροφορική.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Βιοπληροφορική. Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

 

Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

Δεκτοί γίνονται: Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα:

(α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας.

(β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.

(γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων,

καθώς και Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφών με το πρόγραμμα αντικειμένων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο ΔΠΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως.

 

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1) ο βαθμός του πτυχίου

2) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΔΠΜΣ

3) η επίδοση στην διπλωματική εργασία εάν αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών

4) η τυχόν ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου

5) η αξιολόγηση συστατικών επιστολών

6) η τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες)

7) τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης

8) επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου και

9) το βιογραφικό του υποψηφίου. Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στις συστατικές του επιστολές ανταποκρίνονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του υποψήφιου.

 

Τέλη Φοίτησης και Υποτροφίες:

Το Πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης ή υποτροφίες. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διεκδικήσουν ανταγωνιστική χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών τους σπουδών είτε από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε από διάφορα Ιδρύματα και Ερευνητικά Ινστιτούτα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση/Έντυπο 1 (Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από την ιστοσελίδα του προγράμματος): http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/metaptyxiaka/metaptyxiaka-pms/pmsviopliroforiki-aitisi.doc

Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα) σχετική με τους λόγους εκπόνησης μεταπτυχιακών σπουδών.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

Για πτυχιούχους:

  1. Αντίγραφο Πτυχίου (και πιστοποιητικό ισοτιμίας ή /και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr) ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του πτυχίου τους, για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού). Η ισοτιμία θα πρέπει να κατατεθεί κατά την εγγραφή και να έχει γίνει αποδεκτή πριν το πέρας των σπουδών
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Για τελειόφοιτους:

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων

Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Μια φωτογραφία ταυτότητας.

Δυο συστατικές επιστολές

• Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συμβάλλει ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα έντυπα Αίτησης, Έκθεσης και Συστατικών Επιστολών παρέχονται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/metaptyxiaka/metaptyxiaka-pms/pmsbioinformatics-prokiriksi.pdf

Τα δικαιολογητικά θα σταλούν μόνο ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΚΑΙ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

μέχρι τις 20 Αυγούστου 2018 σε ένα αρχείο μορφής PDF, το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου/ίας και το πρόγραμμα για το οποίο καταθέτει την αίτηση.

Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον συντάκτη με e-mail στις διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΚΑΙ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με την ένδειξη το όνομα του/της υποψηφίου/ίας και το όνομα του ΔΠΜΣ.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία μέσω e-mail. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απευθυνθείτε στη Γραμματέα του ΔΠΜΣ, Μαρία Πανάγου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), τηλ. 2810 394526.

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ

 

Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής

 

Καθηγητής Γεώργιος Μ.Κοντάκης

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com